StatutI. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

1. Polskie Towarzystwo Zeolitowe (PTZ) [Polish Zeolite Association (PZA)] zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem specjalistów a także innych osób zajmujących się badaniami naukowymi, zastosowaniami technicznymi, praktyką przemysłową i upowszechnianiem wiedzy o zeolitach w najszerzej rozumianym tego słowa znaczeniu.

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą władz Towarzystwa jest Kraków.

4. Towarzystwo utrzymuje ścisłe więzy z Federacją Europejskich Towarzystw Zeolitowych (Federation of European Zeolite Associations - FEZA) i Międzynarodowym Towarzystwem Zeolitowym (International Zeolite Association - IZA).

5. Towarzystwo jest organizacją niedochodową i opiera się na działalności społecznej swoich członków.

II. Cele i środki działania

1. Celem Towarzystwa jest rozwijanie badań naukowych i technicznych, ich upowszechnianie oraz dążenie do rozwoju produkcji, eksploatacji i zastosowań materiałów zeolitowych.

2. Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
2.1. poszerzanie wiedzy oraz kwalifikacji naukowych i technicznych na temat zeolitów wśród członków Towarzystwa,
2.2. informowanie społeczeństwa i popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie zeolitów,
2.3. sugerowanie jednolitego polskiego słownictwa dotyczącego zeolitów
2.4. organizowanie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących zeolitów,
2.5. organizowanie i koordynacja kontaktów z Federacją Europejskich Towarzystw Zeolitowych i Międzynarodowym Towarzystwem Zeolitowym.

III. Członkowie Towarzystwa

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. honorowych,
1.3. wspierających

2. Członkowie zwyczajni.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy zajmujący się lub interesujący się badaniami, zastosowaniem lub produkcją materiałów zeolitowych, kto złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
2.1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
2.1.1. biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,
2.1.2. brania czynnego udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
2.1.3. otrzymywania informacji i materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Towarzystwo.
2.2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
2.2.1. przestrzegać postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał jego władz,
2.2.2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa oraz brać czynny udział w jego pracach,
2.2.3. opłacać składkę członkowską.

3. Członkowie honorowi.
Członkiem honorowym może zostać wybitna osobistość z dziedziny zeolitów, która położyła szczególne zasługi dla polskiej społeczności zeolitowej. Godność tę nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest on z opłacania składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna (organizacja, firma, fundacja, itp.) wspierająca finansowo lub organizacyjnie Towarzystwo. Osobie prawnej przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego. Działa ona w Towarzystwie za pośrednictwem swego delegata.

5. Ustanie członkostwa w Towarzystwie.
Z Towarzystwa można wystąpić dobrowolnie. Pozbawienie członkostwa może nastąpić także przez:
5.1. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Towarzystwa po trzyletnim
nie opłacaniu składek członkowskich,
5.2. wykluczenie uchwałą Zarządu Towarzystwa wskutek działania na szkodę
Towarzystwa. Od uchwały Zarządu Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa,
5.3. utratę praw publicznych,
5.4. utratę osobowości prawnej członka wspierającego,
5.5. śmierć członka.

IV. Władze Towarzystwa

1. Władzami Towarzystwa są:
1.1. Walne Zebranie Towarzystwa,
1.2. Zarząd Towarzystwa,
1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Towarzystwa.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na rok lub nadzwyczajnie.
2.1. Walne Zebranie Towarzystwa:
2.1.1. wytycza kierunki działania Towarzystwa,
2.1.2. wybiera w tajnym głosowaniu Zarząd Towarzystwa (Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika) oraz Komisję Rewizyjną,
2.1.3. udziela absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa,
2.1.4. decyduje o nadaniu członkostwa honorowego,
2.1.5. uchwala zmiany w Statucie Towarzystwa (też punkt VI.1.),
2.1.6. podejmuje uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku (też punkt VI.2.).
W Walnym Zebraniu Towarzystwa udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
2.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy Zarządu Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Zarząd Towarzystwa.
Władzą wykonawczą Towarzystwa jest Zarząd wybierany na kadencję trzyletnią. Zarząd składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika.
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
3.1. kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie ze Statutem i postanowieniami Walnego Zebrania i reprezentowanie go na zewnątrz,
3.2. ustalanie programu pracy Towarzystwa oraz budżetu,
3.3. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających, wnioskowanie o członkostwo honorowe,
3.4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
3.5. skreślanie z listy członków Towarzystwa,
3.6. zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa,
3.7. przedstawianie corocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,
3.8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa.
Do ważności decyzji podejmowanych przez Zarząd wymagane są minimum dwa głosy. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się co najmniej raz do roku. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważniony jest Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Zarząd. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Towarzystwa.

4. Komisja Rewizyjna.
Komisję Rewizyjną, składającą się z dwóch osób, wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zebranie na kadencję trzyletnią.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4.1. kontrola działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
4.2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
4.3. opiniowanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Towarzystwa.

V. Majątek Towarzystwa

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i fundusze.

1. Fundusze Towarzystwa tworzone są z:
1.1. wpływów ze składek członkowskich,
1.2. wpływów z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
1.3. dotacji, zapisów i darowizn pochodzących od osób prywatnych oraz organizacji i firm, w tym także pomocy finansowej rządu i międzynarodowych organizacji zeolitowych (IZA, FEZA),
1.4. wpływów z posiadanego majątku.

2. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
Za gospodarowanie finansami Towarzystwa odpowiedzialny jest Zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważniony jest Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona oraz Skarbnik działający wspólnie.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

1. Uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów.

2. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa również sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa. Koszty likwidacji Towarzystwa pokrywa się z majątku Towarzystwa.

W sprawach nie uregulowanych Statutem Towarzystwa stosuje się przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Pobierz statut PTZ (plik .rtf)